REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ID LIFTING – SKLEP ONLINE

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Ogólna charakterystyka sklepu internetowego
 4. Konto klienta
 5. Zamówienia i ich realizacja
 6. Rozwiązanie i wygaśniecie umowy o świadczenie usług
 7. Ochrona danych osobowych
 8. Odpowiedzialność
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży
 11. Wady towaru. Reklamacje
 12. Postanowienia dotyczące Klientów będących Przedsiębiorcami
 13. Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 - (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w §11 Regulaminu,

Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w §10 Regulaminu.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym między innymi składania i realizacji Zamówień, korzystania z Konta Klienta, tryb postępowania reklamacyjnego, uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży
 2. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów będących Konsumentami, będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Regulamin jest udostępniany Klientowi pod adresem Link do Regulaminu sklepu nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy sprzedaży, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, która jest obowiązująca i zaakceptowana przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Konta Klienta wskazanych w niniejszym Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Sklepie Internetowym, zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

§2 DEFINICJE

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. „Dzień roboczy” – należy przez to rozumieć jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. „Sprzedawcy/Usługodawcy” – należy przez to rozumieć ID Lifting Sp. z o.o. Sp. k., adres Długołęka, ul. Chabrowa 13, 55-095 Mirków, numer NIP: 8952130027, numer REGON: 366969602, e-mail sklep@id-lifting.pl, numer telefonu 71/30 70 123 - który prowadzi Sklep Internetowy i za jego pośrednictwem dokonuje sprzedaży Towarów.
  3. „Kliencie” – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  4. „Konsumencie” - należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. „Przedsiębiorcy” - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
  6. „Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
  7. „Stronach” – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Konsumenta lub Sprzedawcę i Przedsiębiorcę lub Sprzedawcę i Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta.
  8. „Umowie sprzedaży” – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę Towaru na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
  9. „Sklepie Internetowym” – należy przez to rozumieć platformę internetową www.id-lifting.pl/sklep administrowaną przez Sprzedawcę, dostępną on-line poprzez witrynę www.id-lifting.pl, za pośrednictwem której Klient, może dokonać zakupu Towarów.
  10. „Systemie Teleinformatycznym” - należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).
  11. „Elektroniczny koszyk” – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.
  12. „Trwały nośnik” - należy przez to rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  13. „Towarze” - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą prezentowaną przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży. Zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy - oznacza to, że Towary na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się ich rzeczywistego wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego Klienta (np. nasycenie kolorów, proporcje).
  14. „Koncie Klienta” – należy przez to rozumieć indywidualne konto założone dla Klienta, w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, przy pomocy którego Klient, korzysta z dostępu do Sklepu Internetowego oraz ma możliwość składania Zamówień.
  15. „Adresie Elektronicznym” – należy przez to rozumieć oznaczenie Systemu Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  16. „Usługobiorca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  17. „Usługa elektroniczna” – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  18. „Cenie” – należy przez to rozumieć wartość brutto Towaru wyrażoną w walucie EUR, uwzględniającą podatek od towarów i usług. Cena nie uwzględnia kosztu dostawy, który zależny jest od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawany jest przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru wraz z innymi kosztami, w tym kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
  19. „Danych Osobowych” - należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  20. „Administratorze Danych Osobowych” - należy przez to rozumieć Sprzedawcę, który występując w tej roli samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
  21. „Regulaminie” - należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
  22. „RODO” – należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
  23. „Formularzu rejestracyjnym” – należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
  24. „Formularzu zamówienia” – należy przez to rozumieć Usługę Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  25. „Zamówieniu” – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające: rodzaj i ilość zamawianych Towarów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.

§3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne: Konto Klienta, Formularz Zamówienia oraz Newslettera.
 3. Usługa elektroniczna Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu Internetowego, umożliwiającego Klientowi modyfikację danych wprowadzonych podczas rejestracji oraz śledzenia stanu realizacji zamówień i historii zamówień już zrealizowanych.
 4. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Akceptuj”. Na Newsletter Klient może się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta Klienta oraz składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta Klienta oraz złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 5. Przez zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Konta Klienta Sprzedawca zobowiązuje się do stałego świadczenia na rzecz Klienta usług dostępu do Konta Klienta oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w pełnym zakresie na podstawie, w ramach i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Sklep Internetowy nie służy do sprzedaży hurtowej. W przypadku chęci zakupu Towarów w ilości hurtowej Klient, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą email wysyłając zapytanie na Adres Elektroniczny Sprzedawcy: sklep@id-lifting.pl. Jeśli z treści składanego Zamówienia poprzez Sklep internetowy będzie wynikać, iż zamówienie ma charakter Zamówienia hurtowego, Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji takiego Zamówienia informując o tym Klienta, poprzez stosowny komunikat w Sklepie internetowym lub kontaktując się z Klientem w tym przedmiocie.
 7. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 8. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są równoznaczne z tym, że Towary są faktycznie dostępne u Sprzedawcy i jest możliwa realizacja Zamówienia na nie.
 9. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, która zasięgiem obejmuje terytorium Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego Towaru wskazana jest w jego opisie. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzenia nowych Towarów do oferty, usuwania Towarów z oferty lub zmianę ich opisu, prowadzenia akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym, w szczególności na podstawie regulaminu danej promocji. Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność i wykonywanie złożonych wcześniej Zamówień przez Klienta.
 11. Sprzedawca zapewnia dostępność Sklepu Internetowego dla Klienta wyłącznie on-line i pod warunkiem zapewnienia przez Klienta na jego własny koszt:
  1. sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  2. połączenia z siecią Internet;
  3. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  4. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).
 12. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Sklep Internetowy jest dostępny dla Klienta w okresie korzystania przez niego ze Sklepu Internetowego, przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.
 13. Sprzedawca zastrzega możliwość zaistnienia niedostępności on-line Sklepu Internetowego dla Klienta celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Sklepu Internetowego na potrzeby napraw, konserwacji, usuwania awarii, wprowadzania niezbędnych adaptacji, zmian i innych tym podobnych czynności.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego, zarówno poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej funkcjonalności.

§4 KONTO KLIENTA

 1. Warunkiem korzystania przez Klienta z pełnego zakresu funkcjonalności Sklepu Internetowego jest akceptacja postanowień Regulaminu, nieodpłatna rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym i potwierdzenie tej rejestracji przez Sprzedawcę.
 2. Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Poprzez zarejestrowanie Konta Klienta oraz akceptację postanowień Regulaminu, Klient składa oświadczenie woli wyrażające zgodę na świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Podczas rejestracji Konta Klienta, Klient wprowadza ustalone przez siebie i znane tylko sobie login i hasło. Klient ma obowiązek dbać, aby jego login i hasło pozostały poufne, a w szczególności nie może ich udostępniać osobom nieuprawnionym.
 5. Klient powinien w celu rejestracji Konta Klienta:
  1. wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie Internetowym;
  2. wypełnić wszystkie pola Formularza rejestracyjnego oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
  3. zaakceptować Regulamin.
 6. Dane wpisane do Formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Klienta powinny dotyczyć Klienta oraz powinny być prawdziwe.
 7. Podczas rejestracji Konta Klienta na wskazany w Formularzu rejestracyjnym Adres Elektroniczny wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji Konta Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 8. Sprzedawca może odmówić przyjęcia rejestracji Konta Klienta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z ważnych przyczyn.

§5 ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do Konta Klienta bądź bez Konta Klienta, poprzez podanie danych wskazanych w elektronicznym Formularzu zamówienia niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 3. Celem złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient dodaje wybrane przez siebie Towary do koszyka dokonując wyboru rodzaju i liczby Towarów oraz naciskając przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” oraz podejmuje inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, w tym wskazuje sposób dostawy i formę płatności. Następnie Klient składa Zamówienie przez wysłanie elektronicznego Formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu Internetowego przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub jemu równoważny). W celu złożenia Zamówienia konieczna jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta. W podsumowaniu Zamówienia, przed jego wysyłką do Sprzedawcy, Klient otrzymuje informację o głównych cechach zamawianych Towarów, łącznym koszcie Zamówienia, czyli Cenie za wybrany Towar, koszcie dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie go obciążają w związku z Zamówieniem.
 4. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta Adres Elektroniczny informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy sprzedaży.
 6. Wiążąca i ostateczna jest Cena podana w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 7. W związku z realizacją Zamówienia, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Sklepie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.
 8. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w euro, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy Towaru, które są wskazywane przed złożeniem Zamówienia.
 9. O całkowitej cenie za Towary objęte Zamówieniem, która uwzględnia koszty dostawy, Kupujący informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
 10. Za Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym Klient może zapłacić jedynie z góry – przelewem tradycyjnym na rachunek płatniczy Sprzedawcy na podstawie faktury proforma, którą otrzyma na podany adres mailowy zaraz po złożeniu i potwierdzeniu Zamówienia.
 11. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany o jej wysokości bezpośrednio przed jej dokonaniem, a także o dostępnych metodach płatności oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 13. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust.12 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 14. Sprzedawca realizuje dostawy Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że inaczej zastrzeżono w opisie danego Towaru.
 15. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy Towaru. Towar może zostać Klientowi dostarczony:
  1. za pomocą firmy kurierskiej,
  2. w inny sposób wskazany bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 16. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Towarów przy użyciu określonej metody dostawy.
 17. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą z uprawieniami konsumenta, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawieniami konsumenta spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
 18. Sprzedawca zastrzega maksymalny czas realizacji Zamówienia wskazany w opisie każdego produktu w sklepie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Klient może anulować Zamówienie poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia o anulowaniu Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawieniami konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.
 19. Sprzedawca dołącza do każdego dostarczanego Zamówienia potwierdzenie sprzedaży w postaci faktury VAT.
 20. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie i przekazywanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych niewymagających podpisów stron w formacie pdf, poprzez wysyłanie ich na wskazany przez Klienta Adres Elektroniczny. Sprzedawca dostarcza Klientowi fakturę droga elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu płatności za Zamówienie.
 21. W przypadku złożenia zamówienia bez zakładania Konta Klienta minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy Sprzedaży, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 22. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 23. Sklep nie zapewnia usług posprzedażnych.

§6 ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Niniejszy rozdział nie dotyczy Umów Sprzedaży, lecz ma zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie drogą elektroniczną usług na rzecz Klienta.
 2. Umowa o świadczenie usług Konta Klienta drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie i bez podania przyczyny za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@id-lifting.pl lub też pisemnie na adres: ul. Chabrowa 13, 55-095 Długołęka. Usługodawca dokona potwierdzenia rozwiązania umowy poprzez wysłanie Klientowi wiadomości na Adres Elektroniczny wskazany przez Usługobiorca w Koncie Klienta.
 3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@id-lifting.pl.
 4. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie z ważnych przyczyn za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na Adres Elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę w Koncie Klienta.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedawcy.
 2. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 3. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 4. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
 5. Sprzedawca korzysta w ramach Sklepu Internetowego z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Klientowi coraz doskonalsze funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz bardziej dopasowane reklamy. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Sprzedawcę technologii dostępne są w Polityce cookies dostępnej tutaj/link.
 6. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawcę znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej tutaj/link.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Klientowi zakazuje się wprowadzania do obszaru Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych i przechowywanych w Koncie Klienta.
 3. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta, przesyłane wiadomości Sprzedawcy na Adres Elektroniczny Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie komputerowym używanym przez Klienta;
  2. nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego wynikające z okoliczności, że sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Klienta nie spełniają wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;
  3. konsekwencje podania przez Klienta błędnych lub niezgodnych z prawdą danych Klienta przy rejestracji Konta Klienta lub składaniu Zamówienia.
 4. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Sprzedawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Sklepu Internetowego treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Sklepie Internetowym oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem - https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/).
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę).
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 5. Sprzedawca informuje Klienta będącego Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu - POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. 1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest uprawiony do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Termin ten rozpoczyna bieg:
  1. od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
  3. w przypadku, gdy Umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
  4. dla pozostałych przypadków - od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, preferowanie na Adres Elektroniczny sklep@id-lifting.pl. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może sformułować w następujący sposób (zachowanie poniższej formuły nie jest jednak obowiązkowe):


  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

  Nazwa Sprzedawcy: ID LIFTING Sp. z o.o. Sp. k.
  Adres Sprzedawcy: Długołęka, ul. Chabrowa 13, 55-095 Mirków
  e-mail Sprzedawcy: sklep@id-lifting.pl

  Niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy zakupu następujących
  Towarów: ____________________________________________________

  Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*) ____________________________________

  Imię i Nazwisko Konsumenta/-ów/Przedsiębiorcy/-ów z uprawnieniami Konsumenta:
  ____________________________________________

  Adres Konsumenta/-ów/Przedsiębiorcy/-ów z uprawnieniami Konsumenta:
  ____________________________________________________

  Podpis Konsumenta/-ów/Przedsiębiorcy/-ów z uprawnieniami Konsumenta (tylko w przypadku
  oświadczeń w formie papierowej):_______________________

  Data: ___________________________________________________________________

  (*) niepotrzebne skreślić

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wszelkie otrzymane płatności związane z Umową sprzedaży, od której Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odstępuje, w szczególności Cenę Towaru oraz koszt dostawy, przy czym w zakresie zwrotu kosztów dostawy Sprzedawca obowiązany jest zwrócić tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, w tym Ceny Towaru oraz kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Zwrot płatności nastąpi tym samym kanałem płatności, jakiego Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta użył celem zapłaty za Towar, o ile Sprzedawca i Konsument lub Sprzedawca i Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie uzgodnią inaczej.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który odstąpił od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar powinien zachować stan niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cech i funkcjonowania. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności za Towar do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedawca informuje Klienta będącego Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, że Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje mu w odniesieniu do Umów sprzedaży wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu.

§11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
 4. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta będącego Przedsiębiorcą, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na niedostępność Towaru po stronie producenta.
 7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom będącym Przedsiębiorcą ogranicza się do kwoty, jaką Klient będący Przedsiębiorcą zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru, niezależnie od źródła i podstawy prawnej roszczenia Klienta będącego Przedsiębiorcą ,a także wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.
 8. W odniesieniu do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§12 WADY TOWARU. REKLAMACJE.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru.
 3. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.
 4. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, ma prawo żądać obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany wadliwego produktu na nowy lub odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zgłaszać reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży, w tym wadami Towaru, lub świadczeniem usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie w dowolnej formie, w tym w szczególności drogą elektroniczną na Adres Elektroniczny Sprzedawcy sklep@id-lifting.pl lub drogą pocztową na adres Sprzedawcy, ID Lifting Sp. z o.o. Sp. k, ul. Chabrowa 13, 55-095 Długołęka.
 6. Celem sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego powinno ono zawierać:
  1. Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres zgłaszającego, Adres Elektroniczny);
  2. Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji;
  3. Oczekiwania co do sposobu zaspokojenia żądania reklamacyjnego;
  4. Dowód zakupu, jeśli reklamacja dotyczy zamówionego Towaru.
 7. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących wad Towarów, Konsument lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta i powiadomi go o dalszych działaniach związanych z rozpatrywaną reklamacją.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na Adres Elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest m.in.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Link do Regulaminu sklepu. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu – zamówienia takie są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania zamówienia.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 14 dni od momentu udostępnienia ich treści na stronie Link do Regulaminu sklepu. W razie gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie właściwy rzeczowo Sąd Sprzedawcy, a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 31.03.2021 r.

 • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło