Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest uprawiony do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Termin ten rozpoczyna bieg:

a. od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b. w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

c. w przypadku, gdy Umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

d. dla pozostałych przypadków - od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, preferowanie na Adres Elektroniczny sklep@id-lifting.pl. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może sformułować w następujący sposób (zachowanie poniższej formuły nie jest jednak obowiązkowe):

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

Nazwa Sprzedawcy: ID LIFTING Sp. z o.o. Sp. k.

Adres Sprzedawcy: Długołęka, ul. Chabrowa 13, 55-095 Mirków

e-mail Sprzedawcy: sklep@id-lifting.pl

Niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy zakupu następujących Towarów: ____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*) ____________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta/-ów/Przedsiębiorcy/-ów z uprawnieniami Konsumenta: ____________________________________________

Adres Konsumenta/-ów/Przedsiębiorcy/-ów z uprawnieniami Konsumenta: ____________________________________________________

Podpis Konsumenta/-ów/Przedsiębiorcy/-ów z uprawnieniami Konsumenta (tylko w przypadku oświadczeń w formie papierowej):_______________________

Data: ___________________________________________________________________

(*) niepotrzebne skreślić

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wszelkie otrzymane płatności związane z Umową sprzedaży, od której Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odstępuje, w szczególności Cenę Towaru oraz koszt dostawy, przy czym w zakresie zwrotu kosztów dostawy Sprzedawca obowiązany jest zwrócić tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, w tym Ceny Towaru oraz kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Zwrot płatności nastąpi tym samym kanałem płatności, jakiego Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta użył celem zapłaty za Towar, o ile Sprzedawca i Konsument lub Sprzedawca i Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie uzgodnią inaczej.

8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który odstąpił od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar powinien zachować stan niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cech i funkcjonowania. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności za Towar do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Sprzedawca informuje Klienta będącego Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, że Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje mu w odniesieniu do Umów sprzedaży wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu.

  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło